Foreningens Vedtægter

Velkommen til vores hjemmeside

VEDTÆGTER FOR

”SÆBY-HALLENSLEV BEBOERFORENING”

§ 1

Foreningens hjemsted er Høng Kommune og dens adresse er formandens.

§ 2

Foreningen er partipolitisk uafhængig. Foreningens formål er at virke for områdets interesser udadtil og indadtil, samt i øvrigt at fremme kontakten mellem medlemmerne ved medlemsmøder, arrangementer og lignende.

§3

Som ordinært medlem – med stemmeret efter 3 måneders medlemskab – kan optages enhver, der er beboer i Høng Kommune. Foreningen skal dog være åben for alle børn og unge under 21 år.                                                                                                        

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Indmeldelse sker til foreningens kasser eller til et bestyrelsesmedlem.

Udmeldelse sker skriftligt til foreningens kasser.

§4

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af oktober måned. Indkaldelsen sker skriftligt til medlemmer med mindst 14 dages varsel og med angivelse af foreløbig dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af denne inden 1 måned, når mindst 15 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom og fremsender motiveret dagsorden. Indkaldelse sker som ved ordiner generalforsamling, med angivelse af dagsorden, dog med blot mindst 8 dages varsel.

§5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Medlemsforslag til behandling på den ordinere generalforsamling skal være formanden i hænde senest 7 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Forslag vil da være at finde under indkomne forslag på generalforsamlingens dagsorden. På generalforsamlingen gives en oversigt over foreningens virksomhed i det forløbende år, samt bestyrelsens fremtidsplaner. Beretningen er til generalforsamlingens behandling og godkendelse. Ligeledes forelægges det reviderede regnskab omfattende perioden 01/10 – 31/09 til generalforsamlingens behandling og godkendelse. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpel stemmeflerhed, dog kræver lovændringer 2/3 majoritet af de afgivende stemmer.

Et forslag, der er forkastet på en ordiner eller ekstraordinær generalforsamling, kan ikke fremsættes på ny før næste ordinere generalforsamling.                                                                                                                         Til foreningens ophævelse kræver en, i dette øjemed, indkaldt generalforsamling. Vedtagelse kan kun ske med ¾ majoritet af de afgivende stemmer. Ophæves foreningen, skal dens midler administreres af sidst siddende bestyrelse, som kan tilgodese foreninger i Sæby-Hallenslev sogn.

§6

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og lader de nødvendige afstemninger afholde.                                                                                                                                                Almindeligvis foregår afstemninger ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, hvis dirigenten, eller et medlem af bestyrelsen eller 5 medlemmer forlanger det                                                                               
Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter, revisor og revisorsuppleant skal altid ske skriftligt såfremt der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges til de enkelte poster.                                        
 Skulle stemmerne på 2 eller flere kandidater stå lige, foretages omvalg mellem disse. Skulle stemmerne atter stå lige, anvendes lodtrækning                                                                                                                               
Står stemmerne om et fremsat forslag lige (hvor ikke kvalificeret majoritet kræves), er det fremsatte forslag forkastet.

§7

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:

1. Valg af dirigent                                                                                                                                                     2.  Formanden aflægger (bestyrelsens) beretning                                                                                                  
3.  Kassereren aflægger regnskab til decharge                                                                                                           4. Fastsættelse af kontingent for påbegyndt regnskabsår                                                                                            5. Behandling af indkomne forslag
(kan være beskrevet hvis forslagene er fremsendt i god tid forinden udsendelse af dagsorden)

                                                                                                                                                     
 Valg:

a.  Valg af 2 (3) henholdsvis 3 (4)bestyrelsesmedlemmer                                                                                       b.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter som 1. og 2. suppleant                                                                                                 c.  Valg af 1 revisor
d.  Valg af 1 revisorsuppleant                                                                                                                                                           e.  Eventuelt

§8

Bestyrelsen består af 5 (evt.7) medlemmer valgt skiftevis 2 og 3 (evt. 30g 4) for 2 år ad gangen, dog altid således, at formand og kasserer ikke er på valg samme år. Bortset fra bestyrelsesvalg er øvrige valg 1 årige. Genvalg kan finde sted. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, kasser og sekretær. Afgår et bestyrelsesmedlem inden sin valgperiode udløber, indtræder automatisk suppleant i valgt rækkefølge for den resterende valgperiode. Tilsvarende for revisor. Bestyrelsesmøder afholdes, når det skønnes nødvendigt, som regel aftales næste møde, når bestyrelsen er samlet til bestyrelsesmøde, ellers på formandens eller i særlige tilfælde et bestyrelsesmedlems initiativ. Står stemmerne lige ved en afstemning i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen forestår foreningens virksomhed under ansvar overfor generalforsamlingen. Kassereren fører en kassebog med bilag.                                                                                                     Bestyrelsen (sekretæren) fører en beslutningsprotokol, som skal være til stede på generalforsamlingen. Kassereren fører en kassebog med bilag. De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskriver de enkelte bestyrelsesreferater, mens formand og dirigent underskriver generalforsamlingsreferat. Kasserer og revisor underskriver de fremlagte regnskaber til generalforsamlingen.

Ovenstående vedtægter er ajourført og vedtaget som gældende fra 28. oktober 1998

Således vedtaget enstemmigt på Sæby-Hallenslev beboerforenings ordinære generalforsamling Den 28. oktober 1998

Margrethe Hviid-Christensen

Dirigent

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.10 | 16:12

Er det muligt at indbetale kontingent via mobilepay, hvis vi gerne vil meldes ind? De 100 kr er det pr husstand?

...
11.11 | 12:26

Der burde være et vindue i madpakkehuset, så det også var muligt at kigge ud over parken, ellers ser det rigtigt godt ud

...
13.06 | 00:41

Jeg har nogle grene til Sankt Hans bålet. Hvornår og hvor kan det lægges derop?. Venlig hilsen Jeanette

...
09.04 | 17:12

Hvornår får I noget svar fra kommunen vedr. madpakkehus mon?
spørger john i 24.
Man behøver ikke udføre det som vist på tegningen, men enklere.

...
Du kan lide denne side