Høringssvar

Høringssvar

Sæby-Hallenslev Beboerforening                                                                                                                         2009-09-12

Bestyrelsen

/Fmd.  Bøje Larsen

Hallenslevvej  33   4281 Gørlev

Tlf. 58855536  mobil 61865536

Mail   blarsen@mail.dk

 

HØRINGSSVAR

Kalundborg kommuneplanforslag 2009 – 2021

 

 

Derfor bør Sæby udbygges

 

Først kort om, hvilke grundlæggende overvejelser vi i Sæby-Hallenslev Beboerforening har gjort os omkring den foreslåede kommuneplans behandling af landsbyer og landdistrikter:

Kalundborg kommune har i sin planlægning naturligt valgt Kalundborg som hovedcenter og tillige Høng som kommunens sydlige vækstcenter.

Byerne Svebølle, Ubby-Jerslev og Gørlev har også størrelse og tradition for at give gode bovilkår.

Dette betyder, at kommunens nuværende befolkning er fordelt således:

35,4 %  = ca. 17.600 i Kalundborg og nærmeste småbebyggelser.

  8,7 %  = ca.   4.300 i selve Høng by.

13,7 %  = ca.   6.800 i Svebølle, Ubby-Jerslev og Gørlev tilsammen.

42,2 %  = ca. 21.000 i landsbyer og landdistrikter.

 

Sæby-Hallenslev Beboerforening (SHB) er enig i at supplere Kalundborgs vækst med Høng som vækstområde. Herved skabes bedre balance i kommunen og igennem f.eks. Høngcenteret og en fortsat kraftig boligvækst kan der skabes en fornuftig grad af selvstændighed i forhold til Slagelse – specielt handelsmæssigt.

 

Men nu til landsbyer og landdistrikter, som vi i SHB er en del af:

Godt 42 % af befolkningen i Kalundborg kommune bor i landsbyer og i det åbne land. Derfor er det vigtigt og også rimeligt at give os reelle og realistiske muligheder for attraktive bovilkår. Vi må bygge på erfaringer, hvor det er lykkedes at vende en udmarvende og negativ udvikling.

Specielt vil vi nævne landsbyforsker Jørgen Møller og lektor Gunnar Svendsen, begge fra Ålborg Universitet. (Selskabet for landdistrikts- og regionalstudier holder årsmøde den 5. oktober 2009 på Ålborg Universitet).

Men selvfølgelig skal også nævnes Landsforeningen af Landsbysamfund, hvor vi i SHB er medlem.

SHB er ligeledes bekendt med Velfærdsministeriets værktøjskasse ”Udvikling af Landsbyer”, og med ”Landdistriktsprogrammet 2007 – 2013” fra ”Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri”.

Men ikke mindst anerkender vi ”Udvikling Nordvestsjælland” for deres beskrivelser af Landdistriktsudvikling i Nordvestsjælland.

Region Sjælland afholder konference i Karrebæksminde den 19.-20.september 2009 om ”Udvikling af lokale og regionale netværk” med det sigte at styrke vores lokalsamfund i Region Sjælland. Vi deltager fra Sæby-Hallenslev Beboerforening med 2 deltagere i konferencen.

 

I Kalundborg kommune har vi dannet en ”Område Midt gruppe” bestående af 5 landsbyer. Sigtet er netop at skabe netværk for at give bedre tilbud omkring Tissø og dele af Åmosen. Vi ”skal være nok” til at give alsidige tilbud, og vi er godt begyndt. ”De 5 landsbyer” består af Fuglede-Ubby, Jorløse, Buerup, Reerslev og af Sæby-Hallenslev.

Det er vigtigt i kommuneplanen at udvælge landsbyer, som har muligheder for at udvikle sig. Ellers bliver det ikke økonomisk overkommeligt.

Selvfølgelig skal der ryddes op også i de små landsbyer, men boligudvikling m.m. skal nok koncentreres i udvalgte landsbyer, der har eller allerede har vist evner og interesse i udvikling.

Til oprydning har regeringen udmøntet en renoveringspulje til bl.a. opkøb, som kommunerne kan udnytte.

Specielt om Sæby

 

Hvilke kriterier/muligheder/fordele taler for, at Sæby skal kunne udvikle sig mere end kommuneplanforslaget lægger op til ?

 

Sæby er i høj grad påbegyndt en ”turn around”, efter at have mistet sin status som lokalcenter, ikke mindst grundet i lokalpolitikernes egne interesseområder.

Kort fortalt lukkede man kommuneskolen, den store arbejdsplads EC-hospitalsinventar flyttede til Høng, købmanden i Sæby forsvandt og Sæby Sygehus lukkede.

Det krævede lokal styrke at overvinde.

 

Og hvad så nu ?

 

Skolen.

Vores Sæby-Hallenslev Friskole blev straks dannet og har for nylig holdt 25 års jubilæum.

Friskolen rummer elever fra 0.-9.klasse og har p.t. 110 elever (er helt fyldt op og det kniber med at optage stadig flere børn fra lokalsamfundet). Friskolen har købt den tidligere kommuneskoles bygninger.

Skolen har købt jord til en ønsket udvidelse, som økonomisk er mulig, hvis man får sikkerhed for en udbygning af Sæby og dermed et lidt større elevgrundlag.

Skolen har netop åbnet en egentlig børnehave, med plads til 28 børn (bliver helt fyldt op).

Endvidere findes også pasningsordning fra 0.-3.klasse, hvor der er indskrevet 40 børn.

Endelig har vi i Sæby rigtig gode dagplejere til de helt små.

 

Transport.

Sæby har også rigtig gode transportmuligheder.

Gymnasium og HF findes i Høng, i Kalundborg og i Slagelse (og Sorø), som kan nås med offentlig transport og ligeledes med øvrige ungdomsuddannelser i Kalundborg og Slagelse.

Tilsvarende har vi rigtig gode offentlige transportforbindelser og gode veje til arbejdspladser.

Bus 28 : Kalundborg-Ubby-Sæby-Høng-Løve-Slagelse

Bus 27 : Kalundborg-Gørlev-Hallenslev-Sæby-Ruds Vedby-Dianalund-Sorø-Næstved

Bus 330:Høng-Hallenslev-Sæby-Buerup-Jyderup (forbindelse til Holbæk over Jyderup eller Høng).

Sæby har kort til motorvej. Mod nord over skovvejen til Holbæk-København, eller mod syd over Sorø-Ringsted-Køge-København eller modsat over Slagelse til Odense, som også nås let med toget.

 

Kloakering.

En rigtig god ting er, at Sæby har et opdateret mekanisk/biologisk rensningsanlæg. Og ikke nok med det.

Hele byen er blevet separeret i 2002-03, så rensningsanlægget får ensartet spildevand, og naturen får alt regnvandet. Byens veje og fortove blev næsten fuldt ud nyasfalterede efter kloakeringsarbejdet.

 

Drikkevand.

I 2008-09 er Sæby vandværk helt overtaget af Høng vandværk, som i mange år leverede en del af Sæbys forbrug. Nu er Sæbyboringerne lukket, og Høng vandværk står for hele vandforsyningen.

 

Fibernet.

Sæby var sammen med en boligblok i Holbæk forsøgsområde for NVE`s fibersatsning, ligesom vi havde repræsentanter siddende i ”opstartsgruppen i Svinninge”. Sæby er således i dag forsynet med 100 Mbit/sek. Til hver af de tilsluttede husstande.

 

Samlingssteder.

Sæby Forsamlingshus, der snart påbegynder renovering, er det store lokale mødested med danseskole, bankospil, maddage, foreningsaktiviteter og privatfester m.m.

”Sognegård” (stort konfirmandlokale i den tidligere præstegård) blev etableret for et par år siden, og hvor der blandt andet afholdes særdeles velbesøgte sangaftener hver 14.dag fra september til april.

Også idrætsforeningen har eget klubhus ved byens sportsplads.

Endelig er Friskolen mødested for adskillige arrangementer for lokalbefolkningen.

 

Boligbyggeri.

Sæby er en landsby, hvor vi nu ser en stærk stigning af unge familier med børn, der afløser en stor del af vore ældre indbyggere.

Sæby har gennem en årrække sikret sig en alsidig og relativt nyere boligmasse:

Velholdt socialt boligbyggeri (12 rækkehusboliger, oprindelig var 24 planlagt), beliggende Bagervænget.

Ca. 60 nyere andelsboliger (3 selvstændige afdelinger, hvoraf 2 i Bagervænget ved skolen og 6 ud af 12 planlagte i Mølleparken på Sæbyvej/Gørlevvej (De sidste 6 er støbt).

Nye parcelhuse har udfyldt ”de tomme huller” praktisk talt 100 %.

Endvidere præges Sæby af rigtig pæne parcelhusområder.

Endelig forefindes et mindre antal udlejningsboliger.

 

Sæby har nu behov for at kunne udvikle sig syd og øst for skolen.

Herved knyttes Bagervænget-kvarteret tættere til byen, og der er byggemodnet og foretaget en vis kloakering tidligere, som kan udnyttes. En mindre del kan allerede tages i brug her og nu.

I det ønskede nye boligområde , som skal kunne rumme boligbyggeri af såvel attraktive parcelhuse som tæt-lavt byggeri, indgår endvidere en lille sø/parkområde med stisystem, som igennem sin udnyttelse af terrænet yderligere vil sikre interesse og boligværdi for hele kvarterets beboere.

Dette samlede projekt kræver, at rammeplanen for Sæby genoptager det i kommuneplanen skraverede område syd for det anviste H2.OF02 samt H2.B03.

Herved kan sikres en fremadrettet afrunding af byen, så de nye områder bliver et stærkt aktiv for skole, børnehave, foreningsliv og den nuværende og kommende befolkning. Herved mener vi i Beboerforeningen også at tage rammedelen alvorligt, da den jo rækker helt frem til 2021.

 

Hvad andet kan retfærdiggøre Sæbys udbygning ?

 

Arbejdspladser.

Det er ikke realistisk at tro på genopståen af de tidligere store arbejdspladser i Sæby. Men vi har stadig nogle tomme, velbeliggende industribygninger, som kunne skabe grobund for iværksætteri med billig husleje og måske for en klynge af nystartede virksomheder med fælles administrationspleje. I hvert fald en udfordring, der synes lige til, også på grund af de gode transportforhold.

 

Naturværdier – Turisme – Udflugtsmål.

Sæby har TISSØ og Sæby kirke med nogle af Danmarks mest berømte kalkmalerier. Endvidere findes det store Vestsjællands Bilmuseum.

Sæby ligger tæt på udflugtsmålet Kløveshøj (100 meter over havet) med udsigt til Roskilde, Storebæltsbroen og Fyn m.v.

Også skovene øst for TISSØ og adgang til søen f. eks. ved Klinteskoven er væsentlige goder, lige som borde og bænke giver udsigt og fugleoplevelser over søen.

Sæby er igennem samarbejdet ”de 5 landsbyer” også knyttet til Åmosen med store historiske værdier og oplevelsesmuligheder i naturen. Ørnebjerg ved Buerup, hvor menneskeofringer fandt sted i oldtiden, kan vække stor interesse med sine symbolistiske sten, og botanikere nyder orkidérigdommen i sæsonen.

Mere kendt er Fugledegård, hvor vikingetid og Hvideslægten er væsentlige for at forstå Tissøegnens historie.

Alt i alt har vort område store fremtidige turistmuligheder.

Sæby-Hallenslev Beboerforening følger og er tilknyttet såvel Åmose- som Fugledegårdprojekterne. Spændende turismemuligheder tegner sig.

Også ”Birkegårdens Haver ” i Tågerup skal nævnes for sin meget store indsats og succes med et fortjent højt besøgstal til følge.

 

 

 

Styrkelse af den sydlige del af Kalundborg kommune.

Sæbys fremtidige vækst vil tiltrække ressourcestærke familier, som sammen med den nuværende befolkning vil styrke såvel Høng som Gørlev og dermed hele den sydlige del af kommunen. Det er naturværdierne, som giver Sæby unikke muligheder.

 

Hvad kunne være bedre ?  Hvad ønsker vi ?

 

Udvidelse af rammerne for boligbebyggelse.

En udbygning som rammeplanen foreslår for Sæby med 33 boliger i H2.B03 er bestemt ikke tilstrækkeligt til økonomisk at sikre virkeliggørelsen af skolens ønsker om plads til øget elevtal. En forøgelse, der som tidligere sagt allerede presser sig på.

Vi har på borgermødet i Gørlev den 3.september fået at vide, at de kommunale skoledistrikter har været stærkt medvirkende for tildeling af boligudbygning i de enkelte områder af kommunen. Men Sæby er jo helt atypisk her. Sæby-Hallenslev Friskole er jo skole for en meget væsentlig del af vore børn i Sæby og omegn.

Også set herudfra er Sæby overordnet et godt sted at give fremtidige boligudbygningsmuligheder.

Tidligere er igennem lokalplan nr. 35 (gl. Høng kommune, Tinglyst 15/06 – 1990) vurderet en dengang fornuftig vækst i Sæby.

I dag og på kortere åremål er det en meget fornuftig idé at udvide rammerne for boligområdet ekstra med det angivne skraverede areal (tilbageføring fra landzone ?) syd for H2.OF02 samt H2.B03.

 

Bedre adgang til naturen og sikring af skoleveje m.v.

Helt overordnet ønskes bedre offentlig adgang og trafiksikring ved etablering af cykel/gangstier i hele vort område.

En cykelsti fra Gørlev over Hallenslev til Sæby er et meget stort ønske.

Bedre adgang til Tissø med P-pladser og anlagte stisystemer ved søen er også et stort ønske, men skal ske i respekt for ”Fuglebeskyttelsesområdet”, ligesom det er en forudsætning, at der bliver indgået aftaler med de stedlige lodsejere. Vi så gerne lidt afsmitning fra den svenske ”allemansrätt”.

 

Afslutning

 

Sæby-Hallenslev Beboerforening indgår meget gerne i en nærmere drøftelse med politikere og embedsmænd i Kalundborg kommune om Sæby´s fremtid.

Vi ønsker at få mulighed for at fortsætte vores positive udvikling. Derfor dette ”Høringssvar”.

 

Med venlig hilsen

 

 

 

 Bøje Larsen                 Ole Aaberg Jensen                 Yrsa Jørgensen

Formand SHB              Næstformand SHB                 Bestyrelsmedlem

    

 

 

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.10 | 16:12

Er det muligt at indbetale kontingent via mobilepay, hvis vi gerne vil meldes ind? De 100 kr er det pr husstand?

...
11.11 | 12:26

Der burde være et vindue i madpakkehuset, så det også var muligt at kigge ud over parken, ellers ser det rigtigt godt ud

...
13.06 | 00:41

Jeg har nogle grene til Sankt Hans bålet. Hvornår og hvor kan det lægges derop?. Venlig hilsen Jeanette

...
09.04 | 17:12

Hvornår får I noget svar fra kommunen vedr. madpakkehus mon?
spørger john i 24.
Man behøver ikke udføre det som vist på tegningen, men enklere.

...
Du kan lide denne side